Inspectie

De Inspectie van het Onderwijs inspecteert en controleert namens de overheid de kwaliteit van het onderwijs en de andere wettelijke voorwaarden waaraan een school moet voldoen.

De Julianaschool heeft in 2012 voor het laatst inspectiebezoek gehad. Het inspectierapport ligt ter inzage op school. Tevens hebben de ict-er, de ib-ers en de directeur van de school in juni 2014 digitaal de laatste relevante gegevens voor de inspectie aangeleverd.

De inspecteur heeft naar de volgende kwaliteitsaspecten gekeken en de daarbij behorende waardering gegeven:

De volgende aspecten waren volgens de inspectie in orde:

  • de school heeft inzicht in de verschillen in onderwijsbehoeften van haar leerlingenpopulatie
  • de school evalueert regelmatig het leren en onderwijzen (in hoge mate!)
  • de school werkt planmatig aan verbeteractiviteiten
  • de school borgt de kwaliteit van het leren en onderwijzen
  • de school rapporteert aan belanghebbenden inzichtelijk over de gerealiseerde kwaliteit van het onderwijs
  • de school waarborgt de sociale veiligheid voor leerlingen en personeel
  • de school draagt zorg voor de kwaliteit van het onderwijs gericht op bevordering van sociale integratie en actief burgerschap, met inbegrip van het overdragen van kennis over en kennismaking met de diversiteit in de samenleving.

Aan onderstaand aspect moet nog worden gewerkt:

  • de school evalueert jaarlijks systematisch de kwaliteit van haar opbrengsten.

Dit laatste onderdeel is opgenomen in het schoolplan bij verbeteractiviteiten.

Inloggen voor ouders