Onze visie

De Julianaschool is een protestants christelijke basisschool die een leeromgeving biedt waar je jezelf mag zijn en waarin je gezien en gehoord wordt.

Aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling zien wij als belangrijk fundament voor al het leren. Samen willen we kinderen rust, vertrouwen en structuur geven en plezier in het leren laten ervaren.

De Julianaschool is een school waarbij kwalitatief goed en uitdagend onderwijs wordt gegeven, gericht op het overdragen van kennis en het aanleren van vaardigheden en attitudes. Wij bieden een stevige basis voor de vakken lezen, taal en rekenen. We werken vanuit een doorgaande leerlijn en stemmen onze werkvormen gedifferentieerd af op de doelen die we willen bereiken en de onderwijsbehoeften van de kinderen.

Hiernaast is er ook aandacht voor de sportieve en culturele ontwikkeling. De omgeving van de school draagt hieraan bij.

Om dit onderwijs te kunnen realiseren is een open en heldere communicatie tussen alle betrokkenen voor ons een belangrijke voorwaarde om elk kind zich optimaal te laten ontwikkelen.