Zorg

Passend onderwijs

Wat is passend onderwijs?

  • Scholen in de regio werken samen om alle leerlingen de beste onderwijsplek te bieden.
  • Het speciaal onderwijs blijft gewoon bestaan voor leerlingen die dat echt nodig hebben.
  • Scholen kijken naar wat een leerling wél kan, het liefst in het regulier onderwijs.
  • Er zijn geen bezuinigingen op extra ondersteuning aan leerlingen.

 Weer Samen Naar School is een landelijk project, dat tot doel heeft zoveel mogelijk kinderen in het gewone basisonderwijs te laten functioneren. Wij werken daarvoor plaatselijk samen met de andere basisscholen. Van de extra middelen die we krijgen houden we een adequate zorgstructuur in stand. De groepsleerkracht krijgt, als primair verantwoordelijke voor de groep, ondersteuning van een intern begeleider, een remedial teacher en, zo nodig, van externe deskundigen als logopedisten, pedagogen en psychologen. Als deskundigen van buiten worden ingeschakeld gebeurt dat alleen na verkregen toestemming van de ouders.

De Julianaschool is verbonden aan het Samenwerkingsverband vanuit Zuid Oost Utrecht.

Zorg(structuur)

In het document Zorgstructuur Julianaschool ziet u welke stappen de Julianaschool onderneemt als kinderen op een bepaald gebied opvallen.

Het document ‘Handleiding Ouders’ geeft een extra uitleg bij dit schema.

Inloggen voor ouders